Lịch visa NVC

 

Lịch cấp chiếu khán National Visa Center (NVC)

 

Cập nhật tháng 11/2015

Diện Visa Thời gian xử lý hồ sơ
F1 01-04-2008
F2A 15-06-2014
F2B 01-03-2009
F3 01-07-2004
F4 22-03-2003

 

(F1) Unmarried Sons and Daughters of U.S. Citizens

(F2A) Spouses and Children of Permanent Residents

(F2B) Unmarried Sons and Daughters (21 years of age or older) of Permanent Residents

(F3) Married Sons and Daughters of U.S. Citizens

(F4) Brothers and Sisters of Adult U.S. Citizens

 

Cập nhật tháng 10/2015

Diện Visa Thời gian xử lý hồ sơ
F1 15-01-2008
F2A 15-04-2014
F2B 15-01-2009
F3 22-05-2004
F4 08-02-2003

 

 

Cập nhật tháng 08/2015

Diện Visa Thời gian xử lý hồ sơ
F1 01-11-2007
F2A 15-12-2013
F2B 15-11-2008
F3 08-04-2004
F4 01-12-2002

 

Cập nhật tháng 12/2014

Diện Visa Thời gian xử lý hồ sơ
F1 22-06-2007
F2A 22-03-2013
F2B 22-02-2008
F3 15-12-2003
F4 22-02-2002

 

Cập nhật tháng 10/2014

Diện Visa Thời gian xử lý hồ sơ
F1 22-05-2007
F2A 01-02-2013
F2B 01-11-2007
F3 01-12-2003
F4 22-01-2002

 

Cập nhật tháng 08/2014

Diện Visa Thời gian xử lý hồ sơ
F1 22-04-2007
F2A 01-05-2012
F2B 01-07-2007
F3 15-11-2003
F4 01-01-2002

 

 

Cập nhật tháng 02/2014

Diện Visa Thời gian xử lý hồ sơ
F1 01-01-2007
F2A 08-09-2013
F2B 08-07-2006
F3 15-05-2003
F4 22-10-2001

 

 

Các tin khác